Obsah

Hlasování na voličský průkaz

Typ: ostatní
mimo místo trvalého bydliště

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:

  1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 11. ledna 2023 do 16,00 hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu ð v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

 

  1. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. tj. v pátek 6. ledna 2023 do 16,00 hodin:
    • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo

 

  • v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče. (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!)

 

  1. přes portál občana – po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16 hod. tj. do 6. ledna 2023

Vzor se použije pro podání žádosti v listinné nebo elektronické podobě, které se doručí obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 6. ledna 2023 do 16,00 hodin.

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (při ověření podpisu u správních úřadů* lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva).
  •  v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE podat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče). Vzhledem k tomu, že jde o datovou schránku voliče, podpis se úředně neověřuje.
  • přes Portál občana volič vytvoří žádost a pošle přes datovou schránku obecnímu úřadu

Voličský průkaz může být předán nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. nejdříve od 29.12.2022

 


Přílohy

Vytvořeno: 2. 1. 2023
Poslední aktualizace: 2. 1. 2023 08:53
Autor: Správce Webu