Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE POHOŘÍ 2022

Opatření obecné povahy č. 1/2022 vydání ÚP Pohoří (401.42 kB)

Textová část (2.23 MB) (plná verze dokumentu byla zveřejněna v zákonné lhůtě od 1.6. do 17.6.2022 a je k nahlédnutí na OÚ Pohoří)

B1 Výkres základního členění území

B2 Hlavní výkres

B3 Výkres koncepce veřejné infrastruktury

B4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

D1 Koordinační výkres

D2 Výkres širších vztahů

D3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

Opatření obecné povahy ÚP Pohoří

Účinnost ÚP Pohoří - doložka

 

ODKAZ ČERNOŠICE

https://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orp-cernosice/projednavane/Pohori/

 

ÚZEMNÍ PLÁN 2015

 

Územní plán 2015 - grafická část

 

mapa - Funkční využití ploch

mapa - Inženýrské sítě

mapa - Ochrana přírody a krajiny  

mapa - Doprava

 

Územní plán 2015 - textová část

ZÁVAZNÁ ČÁST - REGULATIVY

ZÁKLADNÍ REGULATIVY

V návrhu těchto regulativů je územním plánem obce Pohoří stanovena urbanistická koncepce, přípustné, podmíněně přípustné a nepřípustné funkční využití ploch a jejich uspořádání. Určuje se základní regulace území, limity využití území, zásady uspořádání dopravy, občanského a technického vybavení. Vymezuje se hranice současně zastavěného území a zastavitelného území

 

V NÁVRHOVÉM OBDOBÍ K ROKU 2015.

1. Zastavitelné území

Tvoří jej plochy zastavěné a plochy územním plánem určené k zastavění.

 

HRANICE SOUČASNĚ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Stanovení hranice zastavěného území je dáno § 4 a § 9 odst. 2 písm. A) bodu 4 zákona č. 344/1992 Sb. Je obalovou křivkou ploch, které leží uvnitř intravilánu, stanoveného k 1. 9. 1966 (je zakreslen v mapách evidence nemovitostí) a ploch, které jsou zastavěné nebo k nezemědělským účelům využívané.

Hranice urbanizovaného území zahrnuje hranici současně zastavěného území a rozšiřuje ji o obalovou křivku ploch návrhem územního plánu určených k zástavbě nebo nezemědělskému využití. Tuto hranici schvaluje v rámci návrhu územního plánu obecní zastupitelstvo.

 

2. Území nezastavitelné

Jsou to ostatní plochy mimo urbanizované území. Dominantní funkcí je zvyšovat ekologickou stabilitu krajiny.

Jako závazná část územního plánu je zkoordinováno řešení krajiny se závazným řešením Územního systému ekologické stability.

3. Veřejně prospěšné stavby

Veřejně prospěšné stavby jsou kromě popisu v průvodní zprávě znázorněny v samostatném výkresu (bez řešení vlastnických vztahů).

 

 

ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

V návrhovém období budou preferovány tyto funkce:

 • obytná;
 • rekreační;
 • výrobní;
 • obslužná.

 

USPOŘÁDÁNÍ OBCE

Urbanistická skladba jednotlivých částí obce Pohoří bude respektována.

Zásady uspořádání sídel

Pohoří

- pro rozvoj obytné zóny jsou navrhovány plochy na jižním a západním okraji sídla;

- občanskou vybavenost lokálního charakteru je možno situovat v obytné zóně;

- plocha zemědělské účelové výstavby je situována na severním okraji sídla. Pokud nebude využita pro zemědělství, je možné využití pro výrobu a sklady. Provoz musí odpovídat hygienickým normám;

- pro drobnou výrobu je vymezen severovýchodní okraj sídla.

 

Chotouň

- navrhuje se dokončit rozestavěnou obytnou skupinu na východním okraji sídla;

- výrobní ani skladové plochy nejsou navrhovány.

 

Skalsko

- pro obytnou zástavbu je navržena lokalita na východním a severním okraji sídla;

- s rozšiřováním výrobních ploch se nepočítá;

- objekty individuální rekreace, které se nacházejí v zastavitelném území obce mohou být transformovány na trvalé bydlení v případě, že minimální velikost pozemku je 800 m², je vyřešena dopravní přístupnost a možnost napojení na inženýrské sítě.

 

 

Zásady funkčního využití území

Regulace funkčního využití

Zastavitelné území - polyfunkční plochy

BV       Obytné území venkovského charakteru

Funkční využití:

- bydlení v zemědělských usedlostech a rodinných domech se zázemím užitkových zahrad a chovem hospodářského zvířectva, odpovídající hygienickým normám se stavbami a zařízeními drobné výroby a občanské vybavenosti;

- pobytová rekreace v chalupách.

 

Přípustné:

- rodinné domy;

- zemědělské usedlosti;

- drobné a jednoduché stavby pro zemědělské hospodaření;

- stavby pro obchod lokálního významu;

- stavby ubytovacích zařízení s max. 20 lůžky;

- parkovací plochy;

- sítě technického vybavení;

- komunikace vozidlové, cyklistické a pěší;

- zeleň liniová a plošná;

- zastavěná plocha vč. zpevněných ploch max. 25 % pozemku.

 

Podmíněně přípustné:

- stavby pro výrobu a skladování, které svými vlivy nesmí narušovat funkce obytného území.

 

Nepřípustné:

- řadové domy

- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem, častým dopravním provozem nebo svými negativními vlivy narušují funkce obytného území;

- odstavné plochy pro vozidla.

 

Doplňující ustanovení:

- jakákoliv činnost musí být ekologicky nezávadná;

- PHO nesmí přesahovat hranici vlastního pozemku;

- pachová zóna nesmí zasahovat obytnou zástavbu.

 

BČ      Čistě obytné území

Funkční využití:

- bydlení v rodinných domech.

 

Přípustné:

- rodinné domy izolované;

- ubytovací zařízení do 10 lůžek v rámci stavby pro bydlení;

- parkovací plochy;

- sítě technického vybavení;

- komunikace vozidlové, cyklistické a pěší;

- zeleň liniová a plošná;

- zastavěná plocha vč. zpevněných ploch max. 20 % pozemku.

 

Nepřípustné:

- řadové domy;

- stavby pro individuální rekreaci, pro výrobu a skladování;

- provozy a činnosti, které jsou provázeny hlukem, častým dopravním provozem nebo svými negativními vlivy narušují funkce obytného prostředí;

- odstavné plochy pro vozidla.

 

BO      Smíšené území bydlení a občanské vybavenosti

Funkční využití:

- bydlení a občanská vybavenost.

 

Přípustné:

- rodinné domy;

- občanská vybavenost – obchod, stravování a služby jako součást objektu pro bydlení;

- ubytovací zařízení;

- sítě technického vybavení;

- komunikace vozidlové, cyklistické a pěší;

- parkovací plochy;

- zeleň liniová a plošná;

- zastavěná plocha vč. zpevněných ploch max. 40 % pozemku.

 

Nepřípustné:

- všechny činnosti, které svými negativními vlivy přímo nebo nepřímo narušují pohodu prostředí;

- odstavné plochy pro vozidla.

 

 

BR      Smíšené území obytné a rekreace

Funkční využití:

- bydlení trvalé a rekreační.

 

Přípustné:

- rodinné domy;

- stavby pro individuální rekreaci;

- ubytovací zařízení do 10 lůžek;

- sítě technického vybavení;

- komunikace vozidlové, cyklistické a pěší;

- parkovací plochy;

- zeleň liniová a plošná;

- zastavěná plocha vč. zpevněných ploch max. 20 % pozemku.

 

Podmíněně přípustné:

- transformace staveb pro individuální rekreaci na trvalé bydlení za podmínky dopravní přístupnosti pozemku a možnosti vybavení inženýrskými sítěmi. Min. velikost pozemku 800 m2. Je možné nahradit rekreační objekty novými rodinnými domy.

 

Nepřípustné:

- stavby pro výrobu a skladování, stavby zemědělské činnosti, které svými negativními vlivy narušují pohodu prostředí;

-  odstavné plochy pro vozidla.

 

RS       Rekreační chatové osady stabilizované

Funkční využití:

- rekreace pobytová krátkodobá i dlouhodobá.

 

Přípustné:

- stavby pro individuální rekreaci, jejich modernizace a přístavby;

- komunikace vozidlové, cyklistické a pěší;

- parkovací plochy;

- zeleň liniová a plošná;

- drobné sportovní plochy pro neorganizovanou tělovýchovu.

Nepřípustné:

- stavby pro trvalé bydlení, výrobu a skladování, stavby zemědělské;

- odstavné plochy pro vozidla.

 

RL       Chaty na lesních pozemcích

Přípustné:

- stavby pro individuální rekreaci, jejich nezbytná údržba.

 

Nepřípustné:

- oplocování pozemků;

- narušení přírodního prostředí;

- zvětšování zastavěné plochy i obestavěného prostoru.

 

SP       Sportovní plochy

Funkční využití:

- rekreace a oddech, využití volného času.

 

Přípustné:

- vybavení sloužící sportu a oddechu;

- technická vybavení;

- komunikace a parkovací plochy;

- zeleň liniová a plošná.

 

Nepřípustné:

- stavby pro bydlení, výrobu, činnosti nesouvisející se sportem.

 

OR      Zvláštní území občanské vybavenosti a oddechu

Funkční využití:

- občanská vybavenost, rekreace a sport, oddech.

 

Přípustné:

- objekty občanské vybavenosti, zejména stavby pro administrativu a správu, obchod, stravování;

- stavby ubytovacích zařízení;

- sportovní hřiště a pobytové plochy;

- odstavné a parkovací plochy, garáže;

- sítě a stavby technického vybavení;

- byty majitelů a správců zařízení;

-              zeleň liniová a plošná.

 

Nepřípustné:

- provozy a činnosti, které svými negativními vlivy narušují funkce občanské vybavenosti a rekreace.

 

VV       Zařízení vědy a výzkumu

Funkční využití:

- věda a výzkum.

 

Přípustné:

- stavby pro vědu a výzkum;

- stavby zemědělské a sklady příslušející k dominantní funkci;

- stavby pro ubytování dozorčího personálu a správců zařízení;

- sítě a stavby technického vybavení;

- komunikace vozidlové, cyklistické a pěší;

- odstavné a parkovací plochy, garáže;

- zeleň liniová a plošná.

 

Nepřípustné:

- stavby pro rekreaci, občanskou vybavenost, obchod, školství a tělovýchovu, stavby, které nesouvisejí s hlavní funkcí.

 

VP       Plochy pro drobnou výrobu a skladování

Funkční využití:

- výroba, sklady, služby.

 

Přípustné:

- stavby pro výrobu a skladování;

- stavby pro ubytování dozorčího personálu, majitelů a správců zařízení;

- sítě technického vybavení;

- komunikace vozidlové, cyklistické a pěší;

- odstavné a parkovací plochy, garáže;

- zeleň liniová a plošná.

 

Výjimečně přípustné:

- stavby a zařízení občanské vybavenosti pouze s vazbou na funkční využití.

 

Nepřípustné:

- stavby pro rekreaci.

 

Monofunkční plochy
ZV        Zemědělská účelová výstavba

Funkční využití:

- chov zvířat, skladování krmiv.

 

Přípustné jsou:

- stavby pro chov zvířat;

- sklady a související služby;

- technická zařízení;

- komunikace a odstavné plochy;

- zeleň liniová, plošná.

 

Nepřípustné:

- stavby a zařízení, která nesouvisejí s funkčním využitím.

Doplňující ustanovení:

- pásmo hygienické ochrany nesmí přesáhnout hranice pozemku. Musí být stanoveno dle počtu zvířat a způsobu využití. Pokud nebude plocha využita pro zemědělskou výrobu a sklady, provoz musí odpovídat hygienickým normám.

 

ZH       Zahrádky

Funkční využití:

- zahrádky s rostlinnou produkcí, drobné chovatelství.

 

Přípustné jsou:

- zahrádky s oplocením;

- drobné stavby pro chovatelství, skladování krmiva;

- komunikace a odstavné plochy;

- zeleň liniová a plošná.

 

Nepřípustné:

- stavby a zařízení, která nesouvisejí s funkčním využitím;

- funkce obytná.

 

 

Doplňující ustanovení:

- funkční využití plochy nesmí negativně ovlivňovat sousední pozemky. Pásmo hygienické ochrany nesmí překročit hranice pozemků.

 

TV       Technické vybavení

Funkční využití:

- technické zabezpečení funkčních ploch.

 

Přípustné jsou:

- stavby pro vodní hospodářství, čištění odpadních vod, shromažďování komunálních odpadů, energetické sítě, telekomunikace a spoje;

- komunikace a odstavné plochy zabezpečující provoz a potřeby území;

- zeleň liniová a plošná.

 

Nepřípustné:

- stavby a zařízení, která nesouvisejí s dominantní funkcí.

 

DP       Dopravní plochy

Funkční využití:

- doprava, odstavování a parkování vozidel.

 

Přípustné jsou:

- komunikace vozidlové, cyklistické a pěší;

- odstavné plochy a parkoviště;

- železniční dráha;

- stavby související s dopravou.

 

Nepřípustné:

- stavby a zařízení, která nesouvisejí s dominantní funkcí.

 

SZ       Sady, zahrady

Přípustné jsou:

- oplocení pozemku;

- účelové komunikace.

 

Nepřípustné:

- nová výstavba;

- skladování a zneškodňování odpadů.

 

Území nezastavitelné

Dominantní funkce: zvyšovat ekologickou stabilitu, příznivě působit na okolní méně ekologické části krajiny, uchovávat druhové a genové bohatství.

OP – orná půda

LP – louky, pastviny

LE – lesní půda

VO – vodní plochy a toky

ZP – zeleň veřejná, parková

IZ – zeleň izolační, doprovodná

 

Funkční složky
Bytová výstavba
 1. 1.Plochy vymezené pro výstavbu se doporučují podrobně řešit regulativními plány.

 

Ekonomická základna
 1. 1.Pro zemědělské obhospodařování krajiny je nutno zabezpečit dopravní přístupnost ploch.
 2. 2.obytných zonách je možno situovat pouze činnosti bez rušivých vlivů na funkce bydlení.

 

Rekreace a cestovní ruch
 1. 1.Řešené území má vhodné podmínky pro cestovní ruch a rekreaci, zejména letní, pěší turistiku, cykloturistiku a hipoturistiku.
 2. 2.Součástí obytné zóny mohou být malé ubytovací kapacity do 10 lůžek (penziony).
 3. 3.Výstavba objektů pro individuální rekreaci je zakázána.

 

Doprava
 1. 1.Koncepce dopravy vycházípředpokládaného postupného a plynulého růstu dopravy, v řešeném území bez nových skokových nárůstů přepravních objemů; prognózovaný nárůst dopravy na silniční síti vztažený k intenzitám dopravy v roce 2000 lze pro silnice III. třídy specifikovat hodnotami pro rok 2010 k = 1,48; pro rok 2015 k = 1,54 a pro rok 2020 k = 1,55 (Zdroj: ŘSD ČR, 2000).
 2. 2.Páteřní dopravní systém řešeného území bude i výhledově představovat silničníkomunikační síť mikroregionálního a lokálního významu, v okrajovém území doplněná regionální železniční tratí s železniční stanicí mimo řešené území.
 3. 3.Obě stávající silnice III. třídy jsou i výhledově územně stabilizovanépředpokladem postupného odstranění drobných bodových závad a posílení pravidelné a kvalitní údržby silnic.
 4. 4.Stávající síť místních komunikací jeohledem na územně funkční využití území a doporučenou funkční kategorizací sledována k dílčím úpravám s maximálním zachováním šířkových dispozic, v navrhovaných rozvojových lokalitách je doplněná novými návaznými obslužnými a zklidněnými komunikacemi zpřístupňujícími a obsluhujícími navrhované obytné zóny.
 5. 5.Doplňující sítí jsou účelové komunikace, které budou pro motorovou dopravuvýhledově sloužit především pro hospodářskou činnost v území, pro nemotorovou dopravu jako provazující cestní systém, ve vybraných úsecích využitelných jako součást pěších a cyklistických tras.
 6. 6.Železnice zůstane pro řešené území i výhledově pouze nepřímým přepravním systémemmožností návazné přepravy ze stanic a zastávek mimo řešené území.
 7. 7.Stávající i výhledové nároky na dopravuklidu trvale žijících obyvatel, stejně jsou nároky koncentrované do prostorů výrobních, komerčních a navrhovaných rozvojových obytných zón budou v zásadním objemu zajištěny mimo veřejné komunikace a prostranství na vlastních pozemcích nebo jako součást stavby.
 8. 8.Pro krátkodobé parkování a stání osobních vozidel při hlavních komunikačních osách zastavěných částí území amístech soustředěných nároků dopravy v klidu budou vybrané přilehlé úseky a plochy dispozičně a povrchově upraveny pro krátkodobé příležitostné stání, podle místních podmínek v doporučené kombinaci s izolační a doprovodnou zelení.
 9. 9.Přímá obslužnost území bude i výhledově zajišťována výhradně autobusovou dopravou se sítí zastávekdocházkové vzdálenosti od obytných prostorů maximálně do 10 minut.
 10. 10.Pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu bude sloužit síť postupně upravovanýchvhodně dovybavovaných stávajících pěších a cyklistických tras, pro cykloturistiku navržená k dílčímu doplnění.
 11. 11.Limitem pro rozvojové záměryřešeném území jsou z hlediska dopravních sítí ochranná pásma silnic III. třídy a procházející regionální železniční tratě, dané zákonem o pozemních komunikacích a zákonem o drahách.

 

Vodní hospodářství
 1. 1.Omezováním a postupnou eliminací negativně působících vlivů zlepšovat jakostvydatnost zdrojů vody, kvalitu vodních toků a nádrží a jejich ekosystémů.
 2. 2.Stabilizovat režim místních vodních toků, neprovádět přeložky jejich tras ani úpravy jejich koryt. Zachovat jejich břehové porosty a přirozený biologický život ve vodách, včetně vodních nádrží. Omezit a postupně zcela vyloučit zakryté úseky vodních toků, tzv. zatrubňování. Zvláště chránit meandry Chotouňského a Jílovského potokabystřinný ráz Turyňského potoka.
 3. 3.Zachovat stávající vodní nádržekrajině i v sídlech, zlepšovat jejich technický stav a výstavbou (nebo obnovou) nádrží přispívat ke zpomalování povrchového odtoku a zvyšování retence území.
 4. 4.Zabezpečit protierozní opatření na erozně exponovaných svazích, zejména na severním okraji Chotouně.
 5. 5.Vybudovat společný vodovod pro veřejnou potřebu Chotouň – Pohoří – Skalsko.
 6. 6.Vybudovat společnou splaškovou veřejnou kanalizaci Chotouň – Pohoří – Skalskomechanicko-biologickou ČOV v Chotouni.
 7. 7.Realizaci dešťových stok omezit na odvodnění odtokově exponovaných veřejných zpevněných ploch.

 

Energetika
 1. 1.Pro zabezpečení dodávky elektrické energie bude nutné počítatPohoří s výstavbou dvou trafostanic; ve Skalsku s jednou trafostanicí.
 2. 2.Se záměrem zlepšování životního prostředí se pro vytápění navrhuje využívat ušlechtilé nebo obnovitelné zdroje energie (propan butan, dřevoplynové kotle, štěpky, elektrická energie).
 3. 3.plynofikací se dle současné koncepce (Středočeské plynárenské, a.s.) prozatím nepočítá.

 

Spoje
 1. 1.Řešeným území prochází trasa dálkového kabelu a kabelu místní sítě. Je nutno respektovat.

 

Životní prostředí
 1. 1.Hluková zátěž výrobních provozů nesmí přesáhnout hranice pozemků provozoven.
 2. 2.Nově umisťované výrobní činnosti nesmí svým provozem negativně ovlivňovat prostředí.
 3. 3.Se záměrem zlepšování životního prostředí využívatvytápění obnovitelných zdrojů; elektrickou energii doplňkově.
 4. 4.Staré zátěže (lokality malých bývalých skládek) bude nutno evidovat.

 

Ochrana přírody a krajiny
 1. 1.Řešené území je součástí přírodního parku Střed Čech.
 2. 2.Památné stromy je nutno chránit.
 3. 3.Ochrana přírody a krajiny je zabezpečena také vytvořením územního systému ekologické stability, který je závaznou částí územního plánu obce.

Prvky územního systému ekologické stability

 • lokální biocentrum č. 1 – Markvartův rybník;
 • lokální biocentrum č. 2 – Pod studánkou;
 • lokální biocentrum č. 3 – Údolí Turyňského potoka;
 • lokální biocentrum č. 4 – U myslivny Turyň;
 • lokální biocentrum č. 5 – U Lokače;
 • lokální biokoridor č. 6 – Zadní Baba – U Lokače;
 • lokální biokoridor č. 7 – U Lokače – soutok s Jílovským potokem;
 • lokální biokoridor č. 8 – Chotouňský potok od hranic okresu až Pod Boží skálou;
 • lokální biokoridor č. 9 – hranice okresu – Pod studánkou;
 • lokální biokoridor č. 10 – Pod studánkou – údolí Turyňského potoka  
 • lokální biokoridor č. 11 – Údolí Turyňského potoka - U myslivny Turyň;
 • lokální biokoridor č. 12 – hranice okresu Praha – východ – Pod studánkou;
 • lokální biocentrum č. 13 – rybník Na Losích.
 1. 4.Plochy prvků ÚSES jsou nezastavitelné.
 2. 5.Výsadbou dřevin podporovat přirozenou druhovou skladbu.

 

Ochranná pásma
 1. 1.Ochranná pásmaúzemí stanovená zákony a technickými normami je nutno respektovat.

 

Ochrana kulturně historických hodnot
 1. 1.Chránit památky zapsanéÚstředním seznamu kulturních památek:

Tvrziště „Na zámku“ (Trdlač) r.č. 2-2364, objekt č.p. 109 r.č. 2-2284 (vyřazen před deseti lety).

 1. 2.Celé území je nutno považovat za území archeologických památek.

 

Civilní ochrana
 1. 1.Řešené území neležíblízkosti velkých vodních toků. Pro zmírnění důsledků přívalových dešťů realizovat travnaté pásy.
 2. 2.Pro ukrytí obyvatelstva se doporučujenových rodinných domech realizovat suterénní místnost bez oken.
 3. 3.Ubytování obyvatelstva může být zajištěnoareálu Chotouň a v hostinci v Pohoří.
 4. 4.Skladování materiálu civilní ochrany a Humanitární pomoci umožnitareálu Chotouň. Zde je možno také provádět záchranné a obnovovací práce.
 5. 5.Skladování nebezpečných látekúzemí není přípustné.

 

Zvláštní zájmy
 1. 1.Požadavky na respektování ploch a zařízení nejsou uplatňovány.

 

Veřejně prospěšné stavby

DOPRAVA

D1       Místní komunikace obslužné a zklidněné pro zpřístupnění a obsluhu navrhované obytné lokality „Pohoří – K Zahrádkám“

D2       Místní komunikace zklidněná s obratištěm pro zpřístupnění navrhované obytné lokality „Chotouň – SV“

D3       Místní komunikace zklidněná s obratištěm pro zpřístupnění navrhované obytné lokality „Chotouň – SZ“

D4       Místní komunikace zklidněná s obratištěm pro zpřístupnění navrhované obytné lokality „Skalsko – SV“

D5       Místní komunikace zklidněná s obratištěm pro zpřístupnění navrhované obytné lokality „Skalsko – JV“

 

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

V1        Veřejný vodovod Chotouň – Pohoří

V2        Veřejný vodovod Skalsko

V3        Splašková kanalizace Chotouň

V4        Splašková kanalizace Pohoří

V5        Splašková kanalizace Skalsko

V6        Dešťová kanalizace Pohoří

V7        Dešťová kanalizace Skalsko SV

V8        Dešťová kanalizace Skalsko JV

V9        Retenční nádrž dešťové vody v Pohoří


ENERGETIKA

E1       Trafostanice TS1 Pohoří

E2       Trafostanice TS2 Pohoří

E3       Trafostanice TS3 Skalsko

 

Asanace ani asanační úpravy nejsou navrhovány.