Obsah

Veřejná zasedání výňatek 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení)

§ 92

Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2.

Zprávy

první
ze 7
další poslední

Výpis usnesení 3. veřejného zasedání

ze dne 14.1.2019 celý text

ostatní | 14. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Výpis usnesení 2. veřejného zasedání

ze dne 12.12.2018 celý text

ostatní | 14. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Výpis usnesení ustavujícího veřejného zasedání

ze dne 30.10.2018 celý text

ostatní | 14. 12. 2021 | Autor: Správce Webu
první
ze 7
další poslední